HydroHands - ontsmettingsmiddel voor handen - met klepdop - 500 ml

Op voorraad
SKU: BSM04-50
Normale prijs €16.00
Verpakking

Ontsmettingsmiddel voor de handen

Hydrohands bevat een snelle ontsmetting van de handen zonder het gebruik van water.

Gebruiksaanwijzing: 
De alcoholgel aanbrengen op propere en gezonde handen. 

Plaats een dosis gel in de palm van een hand en wrijf de handen in elkaar voor ongeveer 30 seconden tot ze volledig droog zijn. 

Aandacht!
Niet gebruiken als je open wonden hebt aan je hand.

Verpakking

  • 500 ml
  • kan nagevuld worden (zie jerrycan navulling)


U kan onderstaand zowel productfiche als msds-fiche vinden

Veiligheidsvoorschriften:

Veiligheid - waarschuwing

Gevaar
Gevarenaanduidingen:

H225 Flam. Liq. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378: In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften.

 

Hier kan je aanvullende productinformatie zoals gebruiksaanwijzingen, msds-fiches, video's, enz... vinden.
Ook in andere talen.
Wij trachten dit zo actueel mogelijk te houden, maar als u vragen heeft , aarzel zeker niet om dan ons te contacteren.