Hydrosurface - Ontsmettingsmiddel voor oppervlakken

Op voorraad
SKU: BSM03-14
Normale prijs €13.20
Verpakking

Ontsmettingsmiddel voor oppervlakken

Hydrosurfaces is een gebruiksklare oplossing bedoeld voor de desinfectie van alle oppervlakken die bestand zijn tegen alcohol en water.

Het product is geschikt voor desinfecteren van tafels, bureau's en kantoorapparatuur, deuren en deurgrepen, telefoons, printers, toetsenbord en computerscherm, toiletpotten en toiletbrillen, vloeren, enz....

Niet schuimend.

Droogt snel zonder sporen achter te laten.

Gebruiksaanwijzing: 
Alvorens hydrosurfaces te gebruiken, moet u zorgen dat dit een proper oppervlak is. Dus eerst grondig reinigen. Ook hiervoor kan u terecht bij Stone+.

Waarom? Bijvoorbeeld als u op een vuile tafel met vet- en eetresten hydrosurface gaat aanbrengen, zal dit onvoldoende resultaat hebben omdat product niet 100% aan het oppervlak kan.

Spuit het product op het te behandelen oppervlak.
Laat het 5 minuten drogen. Niet afvegen, niet naspoelen.

Aandacht!
Spuit niet op draaiende motoren of blootgestelde apparatuur.
Vermijd de vorming van aerosols.
Spuit niet op hete oppervlakken en blijf uit de buurt van vlammen.


Verpakking

  • 500 ml
  • kan nagevuld worden (zie jerrycan navulling)


U kan onderstaand zowel productfiche als msds-fiche vinden

Veiligheidsvoorschriften:

Veiligheid - waarschuwing

Gevaar
Gevarenaanduidingen:

H225 Flam. Liq. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378: In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften.


Productfiche

MSDS-fiche

Hier kan je aanvullende productinformatie zoals gebruiksaanwijzingen, msds-fiches, video's, enz... vinden.
Ook in andere talen.
Wij trachten dit zo actueel mogelijk te houden, maar als u vragen heeft , aarzel zeker niet om dan ons te contacteren.